Releasenotes | Serviceplatformen

Ver. P2017-3.2 - 2017-08-07

Release note

Ver. P2017-3.1 - 2017-07-10

Fejlrettelser

KSP-1592
Løsning af incident: TDCH-INC0030497: SF1600 Print service fejl i REST sti
Beskrivelse: Kald til Print servicen i produktion gav en fejl, som ikke opstod i testmiljøet. Grunden til dette var en forskel i REST stien, så forespørgsler ikke ramte den korrekte sti. Rettelse til denne incident var ved en fejl ikke med i P2017-3.
Løsning: Defekten er afhjulpet.

Ver. P2017-3 - 2017-07-10

Ny funktionalitet

SF0770_E: Abonnement på hændelser vedr. eIndkomst
Snitfladen er nu tilgængelig.
CCR0308 Vulnerability: Session hijacking
Sikkerheden er blevet styrket for login funktionaliteten i Serviceplatformens administrationsmodul.
KSP-1251: Produktionssætning af LBSB
Funktionalitet, der muliggør produktionssætning af services med LBSB sikkerhed. KOSDY v. 3 snitfladerne er hermed nu tilgængelige i produktionsmiljøet.

Fejlrettelse

KSP-1302
Korrect Fault rapportering for udeklarerede source system faults
Beskrivelse: Faults returneret fra kildesystemer, som ikke deklarerer faulten i deres kontrakt, returneres fra Serviceplatformen som en ServiceplatformFault med fejlkoden "InternalError". Anvender kan derved ikke se hvilket system fejlen stammer fra.
Løsning: Efter denne fejlrettelse vil udeklarede kildefejl blive returneret som ServiceplatformFault med fejlkoden "SourceSystemError". Den udeklarede kildefejl kan gendannes ved at unescape ErrorText elementets indhold og derefter behandles på samme vis som tidligere.

Ver. P2017-2.2 - 2017-06-27

Fejlrettelser

KSP-1509
Løsning af incident: TDCH-INC0027777: SF1600 Print service fejl ved manglende AfsendelseModtager element i forespørgsel
Beskrivelse: En ændring i forbindelse med at tillade ingen CPR ved kanalvalg F og P indeholdte en defekt. Denne defekt gjorde at et manglende AfsendelseModtager element i en forespørgsel resulterede i en fejl.
Løsning: Defekten er afhjulpet.
KSP-1592
Løsning af incident: TDCH-INC0030497: SF1600 Print service fejl i REST sti
Beskrivelse: Kald til Print servicen i produktion gav en fejl, som ikke opstod i testmiljøet. Grunden til dette var en forskel i REST stien, så forespørgsler ikke ramte den korrekte sti.
Løsning: Defekten er afhjulpet.

Ver. P2017-2.1 - 2017-03-06

Ny funktionalitet

KSP-1421
SF1600 rykkes til PROD
Beskrivelse: IF02 for SF1600 rykkes til Serviceplatformens produktionsmiljø. I forbindelse med releasen er det aftalt med KOMBIT at servicen produktionssættes, så der kan oprettes services aftaler, hvorfor det ikke vil være muligt at anvende services før d. 5.6.2017. Derudover skal Systematic gennemføre en load test for at sikre, at servicen kan understøtte den forventede brug, hvorefter services frigives til brug.
Med ’Print’ service version 1 det er muligt at vælge kanalvalg = ’A’ selvom denne funktionalitet ikke understøttes før release af version P2017-3.

Rettede fejl

KSP-1475
Fejl ved kald til e-Boks gennem SF1600 - TDCH-INC0021588
Beskrivelse: ’Print’ service version 1 er begrænset i størrelsen på forespørgsler til e-Boks gennem operationen afsendBrev. Det betyder at forespørgsler, som når over en vis størrelse vil returnere fejlen SourceSystemInvalidRequestThe system cannot find the file specified.
Løsning: Serviceplatformen sender ikke længere breve i chunks til e-Boks gennem operationen afsendBrev.
KSP-1479
Fejl ved manglende CPR-nummer for kanalvalg F og P - TDCH-INC0022061
    Beskrivelse: Før tillod ’Print’ service version 1 ikke at afsende breve med kanalvalg F og P uden at angive CPR-nummer.
    Løsning: Serviceplatformens ’Print’ service validerer ikke længere manglende CPR-nummer for kanalvalg F og P.

Ver. P2017-2 - 2017-05-01

Ny funktionalitet

ØIR - Debitor Løsning af Incident: TDCH-INC0015174 - Felter der ikke skal være mandatory (CCR0284)
Serviceplatformen er opdateret på ØiR v.1 snitfladen. Når et debitorforhold modtagelses fra FBS mappes følgende felter ikke længere til G19-formatet: SidsteRettidigeIndbetalingsdato, SidsteRentefrieIndbetalingsdato, RentefritagelsesdatoStart, RentefritagelsesdatoSlut. Hvis felterne ikke anvendes skal de udfyldes med ’null-værdier’ i G19 (værdi: 00000000).

Ver. P2017-1.1 - 2017-03-15

Fejlrettelse

KSPDEV-3777
CPR Replika opdatering og CPR deltafiler til abonnenter
Beskrivelse: En ændring i forbindelse med den nye funktionalitet CPR fritekstsøgning i ver. P2017-1 indeholdt en defekt, som har gjort CPR Person Replika opdateringen ustabil.
Løsning: Defekten er afhjulpet.

Ver. P2017-1 - 2017-03-06

Ny funktionalitet

SF1500 - Organisation - services (CCR0120)
Snitfladen Organisation er nu tilgængelig for monopolbrudssystemerne i produktionsmiljøet.
SF1510 - Klassifikation - services (CCR0121)
Snitfladen Klassifikation er nu tilgængelig for monopolbrudssystemerne i produktionsmiljøet.
Etablering af SLA målinger (CCR0159)
Serviceplatformen indsamler nu informationer om svartider og succesrater, med henblik på at rapportere om opfyldelse af Serviceplatformens SLA krav.
Tilføjelse af stort servicekald til driftskontrakten (CCR0210)
Serviceplatformens SLA beregninger vil nu tage forbehold for store servicekald, således at sådanne kald tillades længere responstid. SLA rapporter vil nu også kunne indeholde information om kaldstatistik i relation til servicekompleksitet, kaldstørrelse, svarstørrelse, og kaldsucces.
Installer Solr i PROD (CCR0218)
Funktionaliteten giver mulighed for at fremsøge personoplysninger, som er relevante i forbindelse med offentlige myndigheders behandling af myndighedssager eller som led i forvaltningsvirksomhed på Serviceplatformen.
Sikkerhedmodeller på CPR fritekstsøgning (CCR0237)
SF1520_IF04 er udvidet til at understøtte indgående adgangskontrol baseret på myndighedskontekst og invocation context udover den eksisterende sikkerhed baseret på token.

Fejlrettelse

KSP-1018
Anvendelse af cachede tokens og opgørelse af svartid
Beskrivelse: Den udregnede svartid blev ikke opgjort korrekt mht. intern og ekstern tid forbrugt til træk af tokens ved Støttesystemer. Desuden blev det konstateret, at valide cachede tokens ikke blev benyttet, hvilket medførte forøget tidsforbrug til træk af nyt token for hvert kald.
Løsning: Cachede tokens bliver nu brugt anvendt korrekt således, at et nyt token kun bliver trukket, hvis der ikke findes et validt token i cachen. Den interne lognings funktionalitet er desuden tilrettet, så ekstern og intern tid forbrugt til Støttesystemer token trækning opgøres og rapporteres korrekt.
KSP-1073
Mellemrum/æøå i SFTP filnavne og bedre logning ved fejl
Beskrivelse: SFTP modulet udviser abnormal adfærd hvis det skal behandle filer med mellemrum eller æ, ø eller å navnet.
Løsning: Modulet er nu ændret således at det kan håndtere filer med mellemrum i navnet korrekt. Angående æ, ø og å kunne rodproblemet ikke indkredses, og det vurderes at encoding kan spille en rolle. Det frarådes derfor at anvende disse tegn i filnavne.
KSP-1078
Sags- og dokumentindeks, importer med mere end 18 journalnotater
Beskrivelse: Der blev konstateret fejl ved kald med"store" requests til Støttesystemers Sags- og Dokumentindeks. Fejlen blev identificeret til at være uhensigtsmæssigt opsætning i den interne logningsfunktionalitet til brug for support. Logningsfunktionalitet blev derfor slået fra ved et hotfix i december.
Løsning: Logningsfunktionaliteten er tilrettet og genintroduceres med denne release.

Kendte fejl

KSP-1009
Service 'Udvidet Person Stamdata' version 1 returnerer ikke pnrgaeld som forventet i forhold til CPR.
Beskrivelse: ’Udvidet Person stamdata’´service version 1 i produktionsmiljøet returnerer ikke gaeldendePersonnummer som forventet i forhold til CPR. I CPR findes der for personoplysninger potentielt 2 cpr numre for et cpr nummer, kaldet hhv. pnr og pnrgæld. Hvis en person aldrig har skiftet cpr numre vil kun pnr være udfyldt og pnrgæld er null. I tilfælde af at en person har skiftet personnummer, vil der for det gamle personnummer, være et pnr samt et pnrgæld som udpeger det nye nummer. ’Udvidet Person stamdata’ service version 1 returnerer desværre ikke dette pnrgaeld i feltet gaeldendeCprnummer som forventet, istedet returneres pnr dvs. det samme pnr som der blev angivet i forespørgelsen. I version 2 af denne service er denne fejl rettet ved at returnere begge værdier pnr og pnrgæld. Version2 af servicen er pt. kun tilstede i EXTTEST.

Ver. P2016-9 - 2016-12-12

Ny funktionalitet

SF1470 - Sags- og DokumentIndeks (CCR0125)
Snitfladerne Sags- og DokumentIndeks er nu tilgængelig for monopolbrudssystemerne i produktionsmiljøet.
SF1490 - YdelsesIndeks (CCR0126)
Snitfladen YdelsesIndeks er nu tilgængelig for monopolbrudssystemerne i produktionsmiljøet.
Èt certifikat pr IT-system (CCR0247)
Der er ændret certifikatpolitik på Serviceplatformen, så der nu skal registreres unikke certifikater for hvert IT-system.
Se evt. tidligere udsendt varsling til kommuner og leverandører 15. juli 2016.

Fejlrettelse

KSP-606
Udfyldelse af 'AktuelAdresse' i servicen SF1520 ”Udvidet Person stamdata”
Beskrivelse: Personer i CPR har ikke altid en aktuel adresse. Hvis status > 10 for en person så har denne person ikke nogen aktuel adresse. Status > 10 betyder at person er inaktiv, det kan for eksempelvis være pga. slettet, ændret, annulleret cpr nummer eller at person er forsvundet, udrejst eller død.
Løsning: ’AktuelAdresse’ element er nu optionelt og udfyldes kun hvis personen har en aktuel adresse tilknyttet.
KSP-814
CPR Search Table Delta Job error
Beskrivelse: I forbindelse af opdatering af CPR replikaet vil nogle historiske adresser i sjældne tilfælde gå tabt, hvis flere adresser har samme personnummer og fraflytningsdato, da kun disse to egenskaber bruges til at sammenligne om to historiske adresser er tilgængelige.
Løsning: Når historiske adresser sammenlignes med hinanden, kigges der på disse fem egenskaber: personnummer, fraflytningsdato, tilflytningsdato, kommunekode, vejkode og husnummer.
KSP-1012
Uhensigtsmæssighed ved oprettelse af SFTP bruger
Beskrivelse: Ved sftp-oprettelse gennem STSAdministrationService omgik vi valideringen der ellers er i administrationsbillederne. Det betød at vi i nogle tilfælde ikke fik fanget brugernavne der ikke lever op til vores krav før langt nede i koden, hvilket gav nogle grimme fejlbeskeder til brugeren.
Løsning: Vi har duplikeret validering og fejlbeskeder så de også bliver håndteret før, og pænere, ved kald til STSAdministrationService.

Kendte fejl

KSP-1009
Service 'Udvidet Person Stamdata' version 1 returnerer ikke pnrgaeld som forventet i forhold til CPR.
Beskrivelse: ’Udvidet Person stamdata’´service version 1 i produktionsmiljøet returnerer ikke gaeldendePersonnummer som forventet i forhold til CPR. I CPR findes der for personoplysninger potentielt 2 cpr numre for et cpr nummer, kaldet hhv. pnr og pnrgæld. Hvis en person aldrig har skiftet cpr numre vil kun pnr være udfyldt og pnrgæld er null. I tilfælde af at en person har skiftet personnummer, vil der for det gamle personnummer, være et pnr samt et pnrgæld som udpeger det nye nummer. ’Udvidet Person stamdata’ service version 1 returnerer desværre ikke dette pnrgaeld i feltet gaeldendeCprnummer som forventet, istedet returneres pnr dvs. det samme pnr som der blev angivet i forespørgelsen. I version 2 af denne service er denne fejl rettet ved at returnere begge værdier pnr og pnrgæld. Version2 af servicen er pt. kun tilstede i EXTTEST.

Ver. 1.9.4.2 - 2016-10-04

Fejlrettelse

KSP-875
Rettelse af TechnicalReceipt
Fejl i sftpreceipt er blevet rettet efter uoverensstemmelser med dokumentationen.
Der returneres nu TechnicalReceipt, som beskrevet i dokumentationen og ikke TechnicalReceiptType.

Ver. 1.9.4.1 - 2016-09-07

Fejlrettelse

CPR Delta filer der leveres via CPR Abonnement servicen er navngivet forkert.
Løsning: Filnavnet er tilrettet så det matcher navnet fra dokumentationen.

Ver. 1.9.4.0 - 2016-09-05

Ny funktionalitet

CPR Abonnement Serviceaftale afhængig (CCR0190)
CPR Abonnement Servicen er blevet opdateret så det nu er muligt at knytte flere kommunale anvendere til et it-system og få leveret abonnementsfilerne til Serviceplatformens SFTP løsning. Navngivningen af filen vil indikere tilknytningen til den specifikke kommune gennem kommunens CVR-nr. og serviceaftalens UUID: <CPRINFO1>_<KOMCVR>_<ServiceAgreementUUID>_CPRABONNEMENT.<CPRINFO2>.
Løsningen er implementeret med det formål at imødekomme den nye certifikat politik om et unikt certifikat pr. it-system, som træder i kraft 5. december 2016 (for mere info henvises til mail sendt den 15. juli 2016).

Fejlrettelse

KSP-772
Servicen Udvidet person stamdata returnerer tomme historiske adresser for slettede veje.
Løsning: Navnet på vejen, da borgeren boede på adressen indsættes i svaret.

Ver. 1.9.3.0 - 2016-09-05

Ny funktionalitet

Etablering af mere korrekte SLA målinger på Serviceplatformen (CCR0159)
Serviceplatformen opdaterer funktionaliteten til SLA målinger. I forbindelse med denne opdatering kommer der til at fremgå to nye faner i selvbetjeningsmodulet for brugeren”Kommune brugere”. De to faner anvendes til at opsætte konfiguration af Fordelingskomponenten, men da fordelingskomponent servicene endnu ikke er implementeret, kan fanerne ikke benyttes.

Ver. 1.9.2.3 - 2016-07-05

Fejlrettelse

KSP-782
CPR abonnements filer til levering via Serviceplatformens SFTP server kan kun leveres en for abonnent ad gangen.
Løsning: Alle cpr abonnements filer får nu et unikt navn, hvilket sikrer, at de kan leveres til alle abonnenter på en gang.

Ver. 1.9.2.2 - 2016-05-03

Ny funktionalitet

*Kun relevant for FBS (Fælles Biblioteksystem)
ØiR Faktura - understøttelse af lukket bogføringsperiode (CCR0194)
Serviceplatformen opdaterer nu bogføringsdatoen og betalingsdatoen for fakturaintegrationen, hvis disse ligger i fortiden for at undgå afvisninger pga. lukkede bogføringsperioder.

Fejlrettelse

KSP-650
Ikke muligt at lukke bekræftigelses dialog for SFTP ved fejl ved registrering.
Løsning: Dialog fjernet og erstattet af beskrivende tekst.
KSP-756
Slettede veje fra deltafiler opdaterer ikke replika.
Løsning: Replikaet bliver korrekt opdateret i tilfælde hvor veje slettes i deltafiler.
KSP-757
Ikke muligt at tilmelde email-adresser med for langt toplevel domæne.
Løsning: Fjernet begrænsning af længde på toplevel domæne.
KSP-758
Metadata-filer i SFTP løsningen havde xml-tag FileMetadataType som burde være FileMetadata.
Løsning: Xml-tag i metadata-filer er ændret til at være FileMetadata.

Ver. 1.9.2.1 - 2016-05-03

Fejlrettelse

Brug af certifikater på Serviceplatformen
I forbindelse med version 1.9.2 releasen indførte Serviceplatformen en teknisk kontrol af, at der ved registrering af et it-system udelukkende kunne benyttes ét unikt certifikat. Med version 1.9.2.1 releasen er denne kontrol blevet fjernet igen, hvorfor man som anvender af Serviceplatformen forsat kan bruge det samme certifikat for flere it-systemer. Releasen har dermed ikke betydning for anvendelse af Serviceplatformen og der er derfor ikke behov for yderligere handlinger eller tilretninger.

Ver. 1.9.2.0 - 2016-04-11

Ny funktionalitet

CPR online lookup (CCR0112 + CCR0166)
Servicen CPR Information service er nu tilgængelig i produktionsmiljøet. Der findes to versioner af servicen med hver deres wsdl fil og endpoint. Servicen er af typen replika og laver opslag i Serviceplatformens lokale replika af CPR.
Sygesikringsudtræk (CCR0105)
Servicen Praksys Service er nu tilgængelig i produktionsmiljøet. Servicen gør det muligt at lave opslag på hvem yderen for en given borger er. Opslaget laves i et lokalt replica på Serviceplatformen.
Opdaterede Servicebeskrivelser (CCR0172)
Alle servicebeskrivelser er opdateret med ekstra felter, bl.a. omkring dataelementer (input/output), link til integrationsbeskrivelse og vilkår. Der er desuden mulighed for at downloade Teknisk Dokumentation, der består af en zip fil der indeholder alle relevante filer til at generere en Web Service Klient.
Brug af ”CPR Abonnement” uden filter (CCR0163)
Det er nu muligt at anvende servicen ”CPR Abonnement”, uden at skulle angive ét eller flere af de eksisterende filtre (alder, kommunekode, hændelseskode og CPR-nummer). Ved anvendelse af det nye filter ”Uden filter”, modtager den SFTP-server der er udpeget af Anvendersystemet, samme fil som Serviceplatformen modtager fra CPR-registret.

Ver. 1.9.1.2 - 2016-01-25

Ny funktionalitet

Opdatering af CPR Abonnement
For CPR abonnenter der er konfigureret med et filter på en kommunekode, vil der nu også blive leveret information i det daglige ændringsudtræk, hvis en borger flytter fra kommunen.

Ver. 1.9.1.1 - 2015-11-23

Ny funktionalitet

Understøttelse af ekstra case på faktura for FBS Faktura integrationen (Intern Service)
Serviceplatformen kan nu håndtere faktura hvor betalingssted er angivet ved en kombination af SAKNR og KOSTL.

Ver. 1.9.1.0 - 2015-11-16

Ny funktionalitet

Brug af Serviceplatformens SFTP-server ifm. ”CPR Abonnement” (CCR0146)
Det er nu muligt at bruge Serviceplatformens SFTP-server i forbindelse med anvendelse af servicen ”CPR Abonnement”. Det er derved ikke længere et krav at abonnenten selv stiller en SFTP-server til rådighed, men oplysninger/filer kan i stedet kan leveres til serviceplatformens SFTP-server.
Brug af ”CPR Abonnement” uden filter (CCR0163)
Det er nu muligt at anvende servicen ”CPR Abonnement”, uden at skulle angive ét eller flere af de eksisterende filtre (alder, kommunekode, hændelseskode og CPR-nummer). Ved anvendelse af det nye filter ”Uden filter”, modtager den SFTP-server der er udpeget af Anvendersystemet, samme fil som Serviceplatformen modtager fra CPR-registret.

Ver. 1.9.0.0 - 2015-08-31

Ny funktionalitet

CCR0111 - Opdatering af CPR Abonnements servicen
Opdatering af CPR Abonnements servicen så der er udvidede filtre (alders-, kommunekode- og hændelsesfilter) til at definere, hvilke borgere der abonneres på.

Ver. 1.8.0.0 - 2015-06-22

Ny funktionalitet

CCR0057 - SFTP-server på Serviceplatformen
Serviceplatformens SFTP Service gør det nu muligt for it-systemer at udveksle filer med hinanden på en kontrolleret måde.
CCR0103 - CPR Service - adresse4
Der udstilles endnu en CPR Service; adresse4.

Ver. 1.7.0.0 - 2015-03-09

Ny funktionalitet

CCR0061 - Driftsunderside
Aktuelle og kommende driftsmeddelser vises nu på en separat side hvor det er muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev for Serviceplatformen.
CCR0062 - Registrering af henvendelser til helpdesk
Alle IT-systemer er nu tilknyttet en systemkode der skal oplyses ved henvendelser til helpdesk.

Ver. 1.6.1.0 - 2014-12-15

Ny funktionalitet

CCR0039
Alle CPR Opslag services i version 1.1 svarer med GCTP xml i namespace "http://www.cpr.dk".
CCR0063
Skift fra NemID til NemLogin som login form.
Arbejdspakke 5
Serviceversion fremgår i selvbetjeningsløsningen ved valg af services til serviceaftaler.

Ver. 1.6.0.0 - 2014-12-01

Ny funktionalitet

Arbejdspakke 5
Serviceoversigten opdateret til at vise versionsnummer for services.
Javabaserede testklienter kan nu hentes fra serviceplatformen. Disse kan bruges til at teste kald til tilservices efter en serviceaftale er indgået.
Serviceplatformen understøtter nu flere samtidige versioner af samme service.
Der kan nu implementeres ny funktionalitet i Serviceplatformen, der gør brug af asynkron behandling af forespørgsler.
Arbejdspakke 6
Serviceplatformen understøtter nu muligheden for at orkestrere kald til flere services.
Arbejdspakke 8
Serviceplatformen har nu implementeret et generelt framework til implementation af replikaintegrationer af nye services.
CCR0039
CPR replika (lokal) services er blevet ensartede til CPR Forward services.

Ver. 1.5.0.1 - 2014-06-25

Ny funktionalitet

CCR0043
Automatisk overvågning af at Navision prisberegning er gennemført uden problemer.
CCR0047
Der kan nu skiftes leverandør service versioner uden at hver kommune skal godkende en ny aftale.
CCR0048
Der kan nu kun vælges kommuner og ikke KOMBIT, ved et firmas aftaleanmodning.
CCR0049
serviceplatformen.dk kan nu indekseres af google etc. (kun sidder uden login).
CCR0050
komkod returnerer kommunekode for en borger, mens Stam++ returnerer en række nærmere fastlagte informationer fra CPR Replika for en borger (informationer fra STAM samt postdistrikt, vejnavn, tilflytningsdato, civilstand, indrejselandekode og statsborgerskab). Begge services er SOAP-baserede.
CCR0039
Der kan nu bruges etage på adresse søgninger

Tilbage til Serviceplatformen